Trang Chủ Chủ Trương Tập Tin Thực Hành Thắng Trí Đạo Tràng English Corner

 


SuBham

Đức Thế Tôn

Nhập Diệt

Tịnh Độ Và Đức Thế Tôn

Cây Bồ Đề

Thành Đạo NEW

 

 

   


 

 

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
 
Chào Bà Con Cô Bác!

Con cái nó hè nhau nó hỏi và sau khi hỏi xong, nó nói là tibu ghi lên diễn đàn luôn cho bà con cô bác đọc chơi cho vui. Kính mời Bà Con giảm vận tốc đọc lại v́ đường lại trơn trợt  
GrinGrinGrin
- - Ba, cho con hỏi: Cây Bồ Đề nó ra làm sao ba?
- - Ừ nhỉ, cái cây này nó là cái ǵ mà chính Đức Phật Thích Ca đi bộ qua bên kia đồi và cám ơn "nó" tới
một tuần "không chớp mắt". Cây này là cái ǵ mà khi Đức Bổn Sư không có mặt th́ Ngài có đề nghị là:
- -
Bà con cứ gởi đồ cúng dường ngay gốc cây, và coi như là Như Lai đang có mặt ở đây.

Trích từ Đức Phật và Phật Pháp (Nărada) Ngay vào cái đoạn Ngài tu thành công vào tuần lễ thứ hai.

Tuần Thứ Nh́
Tuần lễ thứ nh́ trải qua một cách b́nh thản, nhưng trong sự yên lặng ấy Đức Phật đă ban truyền cho thế gian một bài học luân lư quan trọng. Để tỏ ḷng tri ân sâu xa đối với cây Bồ Đề vô tri vô giác đă che mưa đỡ nắng cho Ngài suốt thời gian chiến đấu để thành đạt Đạo Quả, Ngài đứng cách một khoảng xa để chăm chú nh́n cây Bồ Đề trọn một tuần không nháy mắt. [4]
Noi theo gương lành cao quư và để kỷ niệm sự thành công vẻ vang, hàng tín đồ của Đức Phật đến ngày nay vẫn c̣n tôn kính, chẳng những chính cây ấy mà đến các cây con, cháu của cây ấy. [5]

Ghi chú:
[4] Về sau, chính nơi Đức Phật đứng trọn một tuần lễ để nh́n cây Bồ Đề, vua Asoka (A Dục) có dựng lên một bảo tháp kỷ niệm gọi là Animisalocana Cetiya, đến nay vẫn c̣n.
[5] Một nhánh, chiết từ phía tay mặt của cây Bồ Đề nguyên thủy này được Ni sư Sanghamitta Theri đem từ Ấn Độ sang Tích Lan (Sri Lanka) và Vua Devanampiyatissa trồng tại Anuradhapura, cố đô xứ Tích Lan. Cây này vẫn c̣n sum suê tươi tốt.

Lại trích một đoạn khác:

Cây Bồ Đề Ananda
Cây Bồ Đề mang tên là Ananda v́ chính Ngài đă trồng nó.
Lúc bấy giờ, thiện tín đến hầu Đức Phật thường mang theo bông hoa hay những tràng bông để cúng dường. Trong những lúc Đức Phật đi vắng th́ thiện tín đặt những thứ hoa ấy trước cửa tịnh thất Ngài rồi ra về. Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) thấy vậy thỉnh cầu Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật xem có nơi nào khác để thiện tín có thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Phật mắc bận châu du hoằng Pháp, không có mặt ở chùa.

Đại Đức Ananda vào hầu Đức Phật và bạch:
"Bạch hóa Đức Thế Tôn, có bao nhiêu bảo vật để chúng sanh lễ bái cúng dường (Cetiyani)? Xin Ngài hoan hỷ giải thích."
- Này Ananda, có tất cả ba. Đó là: Những vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân (Sarikira) [4], những vật liên quan đến đồ dùng riêng (Paribhogika), và những vật để tưởng niệm Đức Phật (Uddesika).
- Bạch hóa Đức Thế Tôn, trong lúc Ngài c̣n tại tiền, có nên xây dựng tháp thờ Ngài không?
- Không, vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân chỉ nên được kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. Vật lễ bái cúng dường để tưởng niệm Đức Phật hoàn toàn thuộc về tinh thần, những vật kỷ niệm ấy chỉ là những vật tượng trưng, không có một căn bản vật chất.
Nhưng cây Bồ Đề to lớn mà xưa kia đă có lần che mưa đỡ nắng cho Như Lai là vật để chúng sanh lễ bái cúng dường, dầu Phật c̣n tại thế hay đă nhập diệt.

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, khi Ngài đi thuyết Pháp phương xa, Tịnh Xá Kỳ Viên rộng lớn này không c̣n nơi nương tựa, và thiện tín đến đây không biết hướng vào đâu để lễ bái cúng dường. Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ cho phép con lấy một hột của cây Bồ Đề mẹ để gieo trồng trước cổng Tịnh Xá.
- Được lắm này Ananda, hăy trồng đi. Làm thế ấy cũng như luôn luôn có mặt Như Lai ở đây. [5]
Đại Đức Ananda thuật câu chuyện lại cho những vị đại thí chủ như ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Bà Visakha và Vua Kosala, rồi xin Đức Moggallana (Mục Kiền Liên) giữ lại một trái chín mùi từ cây rơi xuống và trao lại Đức Ananda để Ngài dâng cho Vua. Vua đưa cho trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) trồng. Một cây Bồ Đề sớm mọc lên tươi tốt, mang tên là Bồ Đề Ananda. [6]

Tibu bàn tiếp:
Chà cây này là cây ǵ mà Đức Phật đă bỏ ra
một tuần cám ơn không chớp mắt! Trong khi đó: Ngay cả Ba của Ngài, người đă sanh Ngài ra, th́ Ngài chỉ lạy có ba lần!

Chắc chắn là không có chuyện Ngài lại đọc lẩm nhẩm như các cụ:
- - Cám ơn cái cây, cám ơn cái cây,… trong suốt cả một tuần!

Là v́: Đọc như vậy th́ đâu có ǵ là Trí Tuệ đâu nè!

Đọc lại nguyên tiểu sử của Ngài. Điều cực kỳ kỳ lạ là
Ngài không chỉ định cho bất cứ ai sẽ là người thay mặt Ngài để hướng dẫn những thế hệ sau này!
Nhưng riêng cây Bồ Đề th́ Ngài lại nói ngon ơ là:
- -
Khi không có tui ở đây th́ có cây Bồ Đề. Mà có cây Bồ Đề, là có mặt tui ở đây!

Một lần nữa: Cây Bồ Đề này là cái cây như thế nào mà lại quan trọng kinh hồn như vậy cà!

Đây hẳn nhiên là một chuyện rất là hấp dẫn! Đến độ mà ngay cả Đức Phật, ngài đă bị câu chuyện này thôi miên và Ngài đă đứng trồng để coi và quên cả chớp mắt trong ṿng một tuần!

Vâng, đúng vậy! Chỉ
khi nào thấy được câu chuyện th́ tu sĩ mới có thể thông cảm cho Ngài về những quyết định lạ đời, này nọ như trên mà thôi.

Tibu lại cố gắng giải thích:

Về vận tốc quay lại quá khứ để coi kiếp th́ Anh Sơn (cư sĩ A La Hán trên Đà lạt) đă có thể coi với vận tốc kinh hoàng là: 23 kiếp sống trong một giờ! Một vận tốc kỹ lục vào thời bây giờ!
Như vậy số kiếp mà Đức Phật có thể coi ngược lại trong ṿng một tuần lễ là:
23 x 24 (giờ trong một ngày) x 7 ngày (trong một tuần) = 3864 kiếp.

Tibu lại bàn thêm cho rơ ở chỗ này:
Những kiếp này chỉ là những kiếp mà Ngài đă có ngồi tu dưới cây Bồ Đề này mà thôi đó nghe bà con
GrinGrinGrin
Có nghĩa là: Ngài ngồi lần đầu tiên dưới cây Bồ Đề th́ Ngài t́m ra được một mảnh vụn về Chánh Pháp. Rồi kiếp liền sau đó th́ Ngài lại ngồi ở đâu đó và t́m ra một vấn đề khác mà không liên quan ǵ đến Chánh Pháp. Và cứ thế thời gian trôi qua, cho tới khi Ngài lại ngồi được dưới cây Bồ Đề thêm một lần nữa và y như lần dầu tiên: Ngài lại t́m ra được thêm một mảnh vụn nữa về Chánh Pháp khác nữa!
Và cứ thế mà thời gian cứ trôi lăn cho đến 3864 lần sau, và cộng thêm một lần cuối cùng của chính kiếp này, th́ Ngài mới có dịp tổng kết lại được nguyên cả cái Chánh Pháp để cho chúng ta tu hành như ngày hôm nay!

Tóm lại cho rơ nè!
Giữa hai lần ngồi tu dưới cùng cội Bồ Đề th́ Ngài đă trải qua một thời gian dài... rất là dài một cách tùy hứng… để sau đó là Ngài lại gặp cây Bồ Đề và… Khi Ngài ngồi dưới gốc cây này th́ Ngài lại khám phá ra thêm một tư xíu nữa về Chánh Pháp.
Th́ thử hỏi trong 3865 lần ngồi được dưới cây Bồ Đề th́
Ngài đă bỏ ra bao nhiêu thời gian để tu hành? (thêm một kiếp nữa, là cho kiếp cuối cùng của Ngài)

Thời gian là không thể nghĩ bàn! V́ giữa hai lần ngồi th́ ḿnh lại không hề biết là Ngài đă phải sống bao nhiêu kiếp! Việc gặp lại cây Bồ Đề này hoài là một chuyện không thể nghĩ bàn luôn.

Điều kỳ diệu:
Một bên là Con Người với tính di động tùy hứng. Một bên là cái cây cổ thụ đứng im tại chỗ mà lại vẫn cứ gặp nhau! Quả thực mănh lực hấp dẫn của nghiệp lực nh́n từ bên ngoài: Tuy là hờ hững nhưng thật là khó mà né tránh!

Điều cực kỳ kỳ diệu ở đây là trên ba ngàn lần ngồi tu bên gốc cây này, và trong một thời gian dài tưởng như là vô tận: Ngài đă t́m ra từ từ từng đoạn một và sau cùng là Ngài đă tổng kết ra được manh mối con Đường Giải Thoát. Tuy là im lặng, dường như là vô tri, vô giác:
cây Bồ Đề đă có mặt ngay từ giây phút đầu tiên cho tới khi Ngài Thành Đạo. Với Một Người Bạn quá tuyệt vời như vậy th́ đương nhiên, Cây Bồ Đề thật là xứng đáng đại diện Ngài, và đồng thời là sự có mặt của Ngài ngay cả khi Ngài đă Nhập Diệt là hoàn toàn hợp lư! Và câu nhận xét sau đây lại càng nâng cao giá trị của Cây Bồ Đề:

Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ một sự t́nh cờ nào!


Viết xong câu chuyện ngắn này: Tibu mới hiểu thế nào là Phật Pháp rất khó gặp! Và tibu cũng như một số bà con cô bác hữu duyên trong kiếp này, thật là quá hên khi gặp được nhau trong cái chùa ở trên trời này.
Tibu cũng cám ơn những
yếu thường quân đă bỏ xu, và bỏ thời gian ra để duy tŕ cái chùa này  GrinGrinGrin
Câu chuyện này chưa hết và khó có thể mà hết được!

Trích từ Diễn Đàn Hoasentrenda.com
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5780.msg23361#msg23361

"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ th́ may ra mới tới đích được." HL

     

Bài Mới


Hăy T́m Sẽ Gặp 13/10/2018 NEW

Không Cần Sám Hối

Tác Hại Bùa Bát Quái

Tác Hại Kumathong

Mật Tông Thiên Đ́nh

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là...

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Nghệ Thuật Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Thiền Sư Ban Kei

Trụ ở đâu

Phân Thân

Khinh An Tinh Tấn

God and Man

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

Resuming

Dream means karma

Hoa Sen Trong Phật Đạo

 

   

 

 


Last Edited: 12/14/2018  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com