TẬP TIN I

<<    [Tập Tin]    >>

 

 

Tập I (Số 1 - 40)

      

LỜI BẠT

[1] Samatha vs Vipassana

[2] Sơ thiền là ǵ?

[3] Ngũ thiền?

[4] Thôi chết tui rồi

[5] Đối trị các ảo giác

[6] Lấy hơi thở làm chuỗi

[7] Thần thông trong Phật Giáo

[8] Vội mặc áo tràng niệm Phật

[9] Bất ngờ ôm ngay sư

[10] Tẩu hỏa nhập ma

[11] Chân phép mầu

[12] Tịnh trong động

[13] Thầy Quảng Ba gài độ

[14] Xin trả lời giùm

[15] Tọa thiền

[16]  Hai Lúa lúa vàng

[17]  Định mệnh hay ư chí tự do

[18]  Ăn chay, ăn mặn

[19]  Nghiệp và nhân quả

[20]  Sát sanh  

 

 

[21]  Tử luận

[22]  Phật pháp và thế gian pháp

[23]  One minute wisdom

[24]  Chuyện dâm

[25]  Giác ngộ   

[26]  Hành tŕ cho người sắp chết

[27]  Xin góp ư

[28]  Hỏi Pháp

[29]  Cái khoèm

[30]  Tại sao quả báo lại tŕnh tự   

[31]  Chữ tà

[32]  Hồi hướng

[33]  Thầy Thích Nhất Hạnh

[34]  Angels can fly

[35]  Hướng Tây

[36]  Tham Sân Si

[37]  Thần thông

[38]  Tiền định

[39]  Xin chỉ chỗ tu

[40]  Chỉ và Quán

 


[Tập I (1-40)]   [Tập I (41-80)]   [Tập I (81-120)]   [Tập I (121-160)]   [Tập I (161-187)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập I (Phần 41 - 80)

               

[41]  Chánh Ngữ

[42]  Chứng minh phép lạ

[43]  Định và Tuệ

[44]  Xin hỏi

[45]  Thực hành

[46]  Chánh niệm

[47]  Chết có đáng sợ không?

[48]  Kinh nghiệm Phật về Thiền

[49]  Vô niệm

[50]  Pháp giới của câu chú

[51]  Tây Phương Nhật Khóa  

[52]  Niệm Phật cầu văng sanh?

[53]  Tánh nghe và điều kiện

[54]  Cái thấy siêu việt

[55]  Thằng nhỏ kiểm tra ba nó

[56]  Nhất pháp thông, vạn pháp thông

[57]  Chánh kiến

[58]  Chánh đạo

[59]  Tháo đinh nhổ chốt

[60]  Chánh là ǵ

 

[61]  Ngũ ấm ma

[62]  Ma nhập

[63]  Vairochana

[64]  Có c̣n hơn không

[65]  Con Cầu gai

[66]  Tánh Nghe và Tŕ danh

[67]  Khấn vái có được ǵ không?

[68]  Bữa ăn cuối cùng

[69]  Đạo Phật

[70]  Bệnh và tâm      

[71]  Lam Sơn và HL

[72]  10 thứ ma

[73]  Tà định và sức khỏe

[74]  Merit & Magic

[75]  Cái Thấy siêu việt?

[76]  Mật Tông  

[77]  Chánh định

[78]  Báo động đỏ

[79]  Dễ nỗi sân

[80]  Cận tử

 


[Tập I (1-40)]   [Tập I (41-80)]   [Tập I (81-120)]   [Tập I (121-160)]   [Tập I (161-187)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập I (Phần 81 - 120)

        

[81]  Truyền cái không thể

[82]  Sân và Không Sân

[83]  Sợi tóc và trái đất

[84]  Chia xẻ kinh nghiệm tu tập

[85]  Bàn căi nhau      

[86]  Phật hay Bụt

[87]  Thấy Tướng, thấy Như Lai

[88]  Địa ngục

[89]  Tái sanh và 49 ngày

[90]  Niệm Phật văng sanh

[91]  Heart of Tibet

[92]  Chân Không và Chân Như

[93]  Duy vật hóa Đạo Phật

[94]  Giấc mơ

[95]  Mộng và Nghiệp

[96]  Treo tôn ảnh của Phật

[97]  Tâm từ

[98]  Điều phục thân

[99]  Thần chú Đại Bi và cúng vong

[100]  Hộ niệm

 

[101]    Đạo và Đời

[102]    Knowledge is not awareness

[103]    Ngồi tịnh

[104]    Từng bước chân thảnh thơi

[105]    Kiết già vs. bán già

[106]    Đức Phật và Vô Học

[107]    Hướng Tây

[108]    Đức Phật hay thầy Nhất Hạnh

[109]    Sư Ajahn

[110]    An tịnh mà không cần Thiền

[111]    Thiền 

[112]    Tuổi thọ

[113]    Không ôm là không ổn

[114]    Buddhasasana

[115]    Cám ơn

[116]    Đại thừa và Tiểu thừa

[117]    Đặt lại câu hỏi

[118]    Sơ thiền

[119]    Ngă

[120]    Cái Thấy

 


[Tập I (1-40)]   [Tập I (41-80)]   [Tập I (81-120)]   [Tập I (121-160)]   [Tập I (161-187)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập I (Phần 121 - 160)

             

[121]    Tứ Niệm Xứ

[122]    Đối cảnh vô tâm

[123]    Ác tâm

[124]    Sợ chết

[125]    Vô niệm

[126]    Bốn Điều  

[127]    Cái Thấy, Cái Nghe

[128]    Kinh Hoa Nghiêm

[129]    Vu Lan

[130]    Ḥa đồng

[131]    Chú Đại Bi

[132]    Xá lợi

[133]    Tŕ chú

[134]    Thắng Trí

[135]    Thời gian

[136]    Thị hiện

[137]    Chuột

[138]    Tợ tướng

[139]    Thinh văn sử

[140]    Chánh niệm

 

[141]    Niết Bàn 

[142]    Khó lắm

[143]    Phái yếu

[144]    Tâm Đại thừa

[145]    Mèo lại hoàn mèo

[146]    Tịnh khẩu

[147]    Nhân duyên

[148]    Chuyện Diễn Đàn

[149]    Thầy Thích Măn Giác

[150]    Thượng tọa

[151]    Mù rờ voi  

[152]    Chánh kiến

[153]    Niệm thân trong thân

[154]    Cúng dường

[155]    Thanh tịnh tăng

[156]    Có chữ mà không có nghĩa

[157]    Cô Tô thành

[158]    Lịch sử con rùa

[159]    Trí Tuệ

[160]    Chuyện không đoạn kết  

 


[Tập I (1-40)]   [Tập I (41-80)]   [Tập I (81-120)]   [Tập I (121-160)]   [Tập I (161-187)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập I (Phần 161 - 187)

             

[161]    Chết và tái sanh

[162]    Bói toán

[163]    Trả thù, báo oán

[164]    Ưng Vô Sở Trụ

[165]    The bird’s way

[166]    Không tu sao kiến tánh

[167]    Hỏi HL

[168]    Niết Bàn và Phật Tánh

[169]    Nghiệp và quả báo

[170]    Chỗ nào

[171]     

[172]    Đối cảnh vô tâm

[173]    Chùa Phật Đà

[174]    Chừa một phương lấy chồng

[175]    Mỉa mai tàn nhẫn

[176]    Tụng kinh

 

 

[177]    Tưng bừng

[178]    Cách tu hành của đệ

[179]    Quét sân chùa

[180]    Công án

[181]    Tổ Sư Thiền

[182]    A La Hán

[183]    Vô ngă

[184]    Nói xong chưa

[185]    Vô ngă?

[186]    Có mấy bản Kinh Kim Cang?  

[187]    Luân hồi

[188]    Chân hạnh phúc  

 


[Tập I (1-40)]   [Tập I (41-80)]   [Tập I (81-120)]   [Tập I (121-160)]   [Tập I (161-187)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

 

Last Edited: 07/14/2015  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com