Hoa Sen Trên Đá


TẬP TIN II

<<    [Tập Tin]    >>

 

 

Tập II (Số 1 - 40)

      

LỜI BẠT

[1]  Con người và đạo Phật

[2]  Psychic experiences

[3]  Eckhart Tolle và Giác Ngộ

[4]  Địa Tạng Bồ Tát

[5]  Vô minh và Ngă

[6]  Kinh Kim Cang

[7]  Ấy! Đây là cát đó

[8]  Đừng xem cát sơi là Kinh

[9]  Tổ Sư Thiền quá đáng

[10]  Phương tiện

[11]  Quan niệm về Huệ

[12]  Tứ Đại trong thiền định

[13]  An vui

[14]  Ma quỷ và Phật Giáo

[15]  Sơ thiền và tiếng ồn

[16]  Chuyện cuối tuần

[17]  Tiến tŕnh giác ngộ

[18]  Kiết Bất Năng Cập

[19]  Sao cũng được

[20]  Quan niệm huề vốn về xá lợi 

 

 

[21]  Bát Nhă và Không Trí

[22]  Mahavamsa vs Long Cung

[23]  Tư tưởng Không

[24]  Vô ư gây Nghiệp

[25]  Nh́n giùm

[26]  Thanh Thúy hay là Pháp thân

[27]  Huyền môn

[28]  Trung đạo

[29]  Cái biết

[30]  Làm sao?

[31]  Phi thuyền Columbia

[32]  Thượng đế

[33]  Đạo Phật có tôn sùng cá nhân?

[34]  What is this world?

[35]  Ngă, Nhân, Chúng Sanh, Thọ Giả

[36]  Hộ niệm  

[37]  Hỏi anh HL

[38]  Chú HL đâu rồi?

[39]  Jhanas

[40]  Cầu nguyện

 


[Tập II (1-40)]   [Tập II (41-80)]   [Tập II (81-120)]   [Tập II (121-160)]   [Tập II (161-204)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập II (Số 41 - 80)

               

[41]  SARS

[42]  Cách ngồi thiền

[43]  Vô minh

[44]  Ư nghĩa thâm diệu

[45]  Nhớ mẹ

[46]  Thiền Tịnh song tu

[47]  Mặt trăng & ngón tay

[48]  Beyong the Broken Gate

[49]  Kết tập

[50]  Cứ thực hành

[51]  Ngữ Lục

[52]  Thân Trung Ấm

[53]  A Na Hàm

[54]  Đói và Ngộ

[55]  Bùa ngải

[56]  A La Hán quyền

[57]  Làm sao?

[58]  Tứ Vô Lượng Tâm

[59]  Vô Sắc

[60]  Sắc dục

 

[61]  Sắc Tức Thị Không

[62]  Vô Thường

[63]  Niết Bàn

[64]  Thằng Ngọng

[65]  Giảng Đạo

[66]  Chánh Định

[67]  Tịnh độ

[68]  Chánh định là ǵ?

[69]  Tâm bất thường & Tâm b́nh thường

[70]  Niệm Quán Âm

[71]  Niệm A Di Đà

[72]  Nghe Pháp thuyết

[73]  Chấp Ngă

[74]  Tu sĩ và ăn uống

[75]  Ni sư Trí Hải

[76]  Quán Từ Bi

[77]  Thiền và ăn uống

[78]  Nhập Niết Bàn

[79]  Chân Như của Eckhart Tolle

[80]  Vi Diệu Pháp

 


[Tập II (1-40)]   [Tập II (41-80)]   [Tập II (81-120)]   [Tập II (121-160)]   [Tập II (161-204)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập II (Số 81 - 120)

        

[81]  Amen

[82]  Giới luật

[83]  Bát Chánh Đạo

[84]  Nhân quả

[85]  Chuông Trống Bát Nhă

[86]  A La Hán và Thần Thông

[87]  Tụng chú bằng chữ Phạn

[88]  Icons on Clothing

[89]  Nếu hỏi rằng ...

[90]  Thiền Minh Sát

[91]  Mới gia nhập

[92]  Tu Thiền Định không được

[93]  Tin đồn

[94]  Chó sủa theo

[95]  Câu hỏi cần giải đáp

[96]  Nhục thân

[97]  Nhân quả

[98]  Một mẹ trăm con

[99]  Điều căn bản trong đạo Phật

[100]  Thiền thẳng lưng

 

[101]  Cách Thiền của đệ

[102]  White Manjushri

[103]  Toàn Thân Xá Lợi

[104]  Tâm và Tham Thiền về Tâm

[105]  T́m h́nh các vị Hộ Pháp

[106]  Sắc tức thị Không theo khoa học

[107]  Thư giăn và ngủ gục

[108]  T́m ra rồi sao nữa?

[109]  Tiểu thừa không tin kinh đại thừa

[110]  Kể cũng lạ!

[111]  Ṿng 12 cái?

[112]  Tâm giả

[113]  Tam Quán

[114]  Khẩu Đầu Thiền

[115]  Các chú nhỏ vào con đường Phật Pháp

[116]  Xưa nay hiến giải?

[117]  Mong đợi của huynh KKT

[118]  Thức biến

[119]  Nghi t́nh

[120]  Lời thề của Đức Phật

 


[Tập II (1-40)]   [Tập II (41-80)]   [Tập II (81-120)]   [Tập II (121-160)]   [Tập II (161-204)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập II (Số 121 - 160)

             

[121]  Sóng Thần

[122]  Mật tông

[123]  Dzogchen

[124]  Check giùm 2 việc

[125]  Đề cao khoa học?

[126]  Mua xe

[127]  Thích ngó

[128]  Cúng sao

[129]  Please help

[130]  Bán và cứu

[131]  Người chưa có pháp môn

[132]  Đằng sau hậu trường

[133]  Thầy Thông Lạc

[134]  Tu hành và đẳng cấp

[135]  Kể chuyện đời xưa

[136]  Lậu Tận Thông và Ngũ Thông

[137]  Đếm trên đầu ngón tay

[138]  Chữ Vạn ở ngay ngực

[139]  Sách về thần thông

[140]  Đời sống hàng ngày của Đức Phật

 

[141]  Tu Lược

[142]  Chữ Hiếu

[143]  Kinh Viên Giác

[144]  Xưng hô

[145]  Tịnh Độ

[146]  Không có tu lược mà là duyên tu?

[147]  Nói chuyện Phật Pháp

[148]  Ông = Chân tâm = Cái Biết

[149]  Thầy TNH

[150]  Nằm mơ?

[151]  Cái Biết?

[152]  T́nh Yêu, Hạnh Phúc và Nhân Quả

[153]  Hôn nhân?

[154]  Freeze the feelings

[155]  Đức Phật Viên Tịch

[156]  Viết riêng và cũng là viết chung

[157]  Kim Cang Thừa = Mật Tông

[158]  Diệt Thọ Tưởng Định

[159]  Viên Tịch thứ thiệt

[160]  Chuyện Valentine

 


[Tập II (1-40)]   [Tập II (41-80)]   [Tập II (81-120)]   [Tập II (121-160)]   [Tập II (161-204)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập II (Số 161 - 204)

             

[161]  Chỗ ở của Nghiệp

[162]  Chỉ giáo cho Dr. Z chút ít

[163]  Hỷ khó xảy ra

[164]  Tóm lại

[165]  Trở lại cây gậy?

[166]  Hỏi lắc léo

[167]  Cái ǵ?

[168]  Điều dạy của Phật

[169]  Thở?

[170]  Liêm chính

[171]  Bỏ nhà đi tu và chữ hiếu

[172]  Ái Dục

[173]  Tâm ấn / truyền Tâm

[174]  Bài hồi hướng

[175]  Không và Company

[176]  Xtreme sport

[177]  Uống Trà

[178]  Ác nghiệp & Phước báu

[179]  Chánh định?

[180]  Nhân duyên vs. Tự chủ

[181]  Chứng & đắc

[182]  Sám Hối trong Kagyu

 

[183]  Free will

[184]  Tánh

[185]  Rỗng lặng

[186]  Niêm Phật văng sanh

[187]  A La Húp thời nay

[188]  Gởi sư tỷ Hồng Như

[189]  Roshi Philip Kapleau 1912-2004

[190]  Mới đủ điều kiện bật ra...

[191]  Ngắm trăng xem hoa

[192]  Gặp anh Sơn

[193]  Tứ Như Ư Túc

[194]  Hết ư

[195]  Tụi Nhỏ Nhập Lưu

[196]  Cách xưng hô

[197]  Giận - Anger!?

[198]  A Di Đà Phật phóng quang

[199]  Hiện tượng Sát Na

[200]  Contemplation on Amida Buddha

[201]  Ngũ vị hương

[202]  Thực hành

[203]  Cô bé hàng xóm

[204]  Thực tế

 


[Tập II (1-40)]   [Tập II (41-80)]   [Tập II (81-120)]   [Tập II (121-160)]   [Tập II (161-204)] 

<<  [Tập Tin]  >>

 

 

Last Edited: 01/25/2011  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com